**** درسهای دهۀ شصت ****

 

++++  درس های  دهۀ  شصت  ++++

     1

     دایره مکان هندسی نقاطی است از صفحه که فاصلۀ آنها از یک نقطه موسوم به مرکز به یک اندازه است :

                                  x2 + y2 = a2

´++++++++++++++++++++

در هندسۀ فضایی دایره تبدیل می شود به کره .

کره مکان هندسی نقاطی است از فضا که فاصلۀ آنها از نقطۀ مرکزی یکسان است :

x2 + y2 + z2 = a2

++++++++++++++++++++

با مطرح شدن زمان به عنوان بعد چهارم یک دستگاه مختصات چهار بعدی حاصل می شود . در سیستم چهار بعدی فضا_زمان کره تبدیل به فرمی پیچیده و موهوم می گردد که برای نقاط واقع بر آن نه تنها فاصلۀ مکانی ، که زمان نیز ثابت است .

برای این نقاط زمان منجمد می شود .

در دوران داغ و دلهره آمیز سالهای دهۀ شصت در گوشه و کنار ایزان نسل ما بر روی چنین نقاطی نشسته بود :

???   = x2 + y2 + z2 + t2 

             *****************************

ستاره پرچمدار نسل فدا ، در آن روزها از آبادان به شیراز آمد تا تمام نفرت و نفرین آن ایام را در انفجار خون خود به تماشا بگذارد . 

او تنها یکی از هزاران ستاره های خونین آن دوران بود :

*** = x2 + y2 + z2 + t2

++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++

2                                                                                     

اعداد موهومی ، اعدادی هستند غیر حقیقی که قلمرو آنها خارج از دنیای واقعی است .

واحد عدد حقیقی که آن را با حرف " i " نمایش میدهند ، طبق تعریف ، عددی است که مجذور آن برابر با منهای یک است :

   i2 = -1 

از ترکیب اعداد موهومی با اعداد حقیقی مجموعۀ عددی جدیدی حاصل می شود که آن را اعداد کمپلکس می نامند :

a = b + c i

در این فرمول a یک عدد کمپلکس است که از یک بخش حقیقی (b) و  یک بخش موهومی (c) تشکیل شده است .

با تعریف " i" به عنوان واحد موهومی ، واژۀ عدد مفهوم گسترده تری می یابد . اعداد کمپلکس دارای قابلیت های ویژه ای هستند که با کمک آنها می توان بسیاری از معضلات فیزیکی و هندسی را توضیح داد . در جبر و آنالیز نیز این اعداد کاربردهای بسیاری دارند .

++++++++++++++++++++

فاجعه زمانی آغاز شد که اعداد موهومی تبدیل به غده های سرطانی شدند و دست به کار نابودی عناصر حقیقی گردیدند .

سالهای دهۀ شصت ، دوران تثبیت حاکمیت مو هو مات بود :

a = c i

******************************

احمد ، دانشجوی رشتۀ نفت و گاز در دانشکدۀ نفت آبادان و از فعالین جنبش چپ دانشجویی ، سری سودایی داشت . او دلاورانه بر پا خاست تا حرف آخر از آن زور و سرکوب نباشد .

سینۀ گلوله باران او سنگر پایداری عناصر حقیقی بود :

b»c

++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++

3                                                                                       

قانون اول ترمودینامیک بیان دیگری است از اصل بقای انرژی.

بر طبق این قانون انرژی حرارتی و کار مکانیکی از یک گوهر بوده و پیوندی تنگاتنگ با یکدیگر دارند . حلقۀ پیوند آنها پارامتری است که آن را انرژی داخلی می نامند و با حرف" U "  نمایش میدهند :

  W + ( U 2 + U 1 )  = Q    

++++++++++                                    

(  W + ( U 2 - U 1  

قانون دوم ترمودینامیک بیان این واقعیت است که پروسه های طبیعی در یک مسیر مشخص انجام میشوند و این پروسه ها برگشت نا پذیرند .

برای بیان کیفی این امر پارامتر جدیدی تعریف میشود که آن را "آنتروپی" می نامند و با حرف  "  " نمایش می دهند . این پارامتر بیانگر درجۀ آشفتگی و فرسودگی یک دستگاه است .

بر طبق این قانون پارامتر "  "  در پروسه های طبیعی همواره افزایش می یا بد :

S2 - S1 ) > 0  )

+++++++++++++++++++++++  

در سال های دهۀ شصت تحولات اجتماعی در جهتی غیر ممکن در حرکت بودند . در آن سالها در سراسر ایران قانون دوم ترمودینامیک شکسته شد . تمام تحولات برگشت به سوی گذشته ها بود :

    0 > ( S2 - S1 )     

++++++++++++++++++++ 

برای نسلی که نظر به آینده ها داشت و بازگشت به عقب را نمی پذیرفت راهی بجز مقابله و برخورد عریان با نیروهای واپسگرا باقی نماند . آنها جان خود را دادند اما قانون خود را از دست ندادند :

  0 < (S2 - S 1 )          

************************** 

علی ، دانشجوی رشتۀ مهندسی شیمی در دانشکدۀ نفت آبادان ، جون دیگر میارزین و مجاهدین به دفاع از آرمان های نسل خود پرداخت و قهرمانانه در مقابل رژیم انکیزاسیون از انسان و قانون او دفاع کرد . او رفت تا قانون طبیعت بر جای بماند :

0  <  ( S2 -S1 )             

**********************

**********************

**********************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

/ 0 نظر / 4 بازدید