دیرگاهی است خیابان خالی است

کوچه دلتنگ و غمین، روزها افسرده

گرد نومیدی بر صورت شهر

زهر نامردمی و ناپاکی همه جا پاشیده

ضجه ها بی ثمر و وعده ها پوشالی است.

 

        ***

 

دیرگاهی است خیابان خالی است

لانه کرکسها، جلوه گاه ستم و بدکاری است

گر صدایی باقی است

زوزه ای از سر گلدسته یک منبری بازاری است

 

***

 

به خیابان بیا

به خیابان که از فتنه جادوی سیاه پژمرده است

به خیابان که پر از زمزمه خاموشی است

به خیابان که با رهگذران بیگانه است

به خیابان تهی

که از این داغ لعنت خورده آزرده است

 

***

 

روزگاری این خیابان زنده بود                   جنگل پاینده بود

همچو قلب عاشقان سینه چاکش               روشن و تابنده بود.

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید