زندگی حمبوس است

نرم و چابک به خود می پیچد

دور میگیرد و بی وقفه تکاپو دارد

مومنتم دارد

با همه خاموشی سینه اش پر جوش است

گر نچرخد حمبوس، می میرد

دست مگذار بر دست

دست تو

ضامن گردش این حمبوس است.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید