طریقه الاولیا

          

++++++++++     اندر  ناز  و  اطوار    ++++++++++

 

به نام خداوند روشن ضمیر                              که نان سعف آفرید از خمیر

خدای کریم و خدای سلیم                               فزاینده شیر  برنج  و  حلیم

خداوند روز و شب و نیمه شب                        ز خارک برآورد بر نخل خرما رطب

چهان را منور به فنوس کرد                             مامان کیان را بسی لوس کرد

                                       ****************

نگر تا که دهقان دانا چه گفت                        به ام الغلی چون که نازش شکفت

که آن مار محمود هشت بچه ساخت              رکوردی زد و روی خود بر نباخت

نگفت هیچ آخ و نلرزید چو بید                             چنان تا به تولید انبوه رسید

زسرد و زگرم هیچ باکش نبود                          به نیروی باخسام توکل نمود

                                         ****************

تو بشنو که ام الغلی خود چه گفت                  یکی نکته آورد و درّی بسفت

که با شیر گی گز جز این کار نیست                 مرا با تو زینگونه پیکار نیست

یکی دخت ناز آفریده  منم                           درشتی ز باد و ز باران ندیده تنم

که باخسام کند مرد را پهلوان                      ز گی گز نیاید جز این ارمغان

نثار کعگ باد این افتخار                                  که تخم کیانی برآرد به بار

                                       *****************

شگفتی مرا بس که چون زادمی                       یکی پور فنوس برون دادمی 

برو حال میکن که من زنده ام                            که درّ  کیان  پرورانیده ام

                                      *****************

                                      *****************

/ 0 نظر / 10 بازدید