به یاد زنده یاد " محمد زهری "

 

 

1)

شبی از شبها،


 چشم شب را دور دیدم


چنگ بر خوشه پروین زدم


قلکی دزدیدم


که پر از سکه خوشبختی بود

 

***

2)

شبی از شبها،


 جرس قافله در پیچ و خم راه شکست


طرقه ای بر سر گلدسته نشست


محتسب بر من و بر قافله شب خندید


شتری بی کوهان


قلکم را دزدید.

 

 

3)

 

شبی از شبها،


رود بهمنشیر را بهمن برد


ماهی شوریده،  شورش کرد


سبزی و آبی به ماهی نرسید


که کران تا به کران

 


 ساحل بوش لمبو بود.

 

***

4)

 

شبی از شبها،


سینما رکس را دیدم، ترسیدم


پیر و بی جان شده بود


پای درگاهی آن شمعی روشن کردم


پیش رویم


سوسماری به دعا مشغول بود

 

***

5)

 

شبی از شبها،


چشم ما را بستند


چشم زیبای تو روشن بادا


که ما،


از پس پردة اندوه


سحر را دیدیم

 

***

6)

 

شبی از شبها،


اختر شیردلی


راه شیری را بست


که سواری نامیمون


رو به سیارة میمون ها بود

 

***

7)

 

شبی از شبها،


شب دلتنگی بود


با دل خود گفتم


جانا طلب یار مکن


قاصد آمد


که یاران سر یاری رفتند.

 

 

***

8)

شبی از شبها


شمعی روشن کن


یاد شمعدانی بی نام و نشان


که شب بی سحری


پرپر باد  سحرگاهان شد.

 

***

9)

شبی از شبها،


زیبای پریشان حالی سفرة دل بگشود


پای آن سفرة درویشی بی رنگ و ریا


که ز هر زنگی و هر آهنگی خالی بود


آه پر دردی و پر آهنگی


در شب ساکت و بی روزنة خانه سرود

 

***

10)

شبی از شبها،


باد با من سر بیتابی داشت


مشت بر پنجره ام  می کوبید


با شکایت چو به او خیره شدم


آه پر دردی و پر آهنگی


در دامن مهتابی داشت.

 

***

11)

شبی از شبها،


تو نبودی


و ندیدی که بر ما چه گذشت


آنقدر تشنه دیدار تو بودم


که به راه قدمت آب شدم

 

***

12)

شبی از شبها،


که رفیقان و شفیقان همه عاشق بودند


تو چرا خسته و دلتنگ شدی


وقتی پیشانی ما رنگین شد


تو چرا سایه بی رنگ شدی.

 

***

13)

شبی از شبها،


دل ما روشن شد


دل دریایی تو روشن باد


که به ناز قدمت


گره دولت دلسوختگان بگشودی

 

***

14)

شبی از شبها،


شب نورانی چشمان تو بود


ای دمت گرم که با ما بودی


راز دل با تو نگفتم


نکند پرده غم


چشم زیبای تو را تار کند.

 

***

15)

شبی از شبها،


به تو ای شب سوگند

 

به طناب و دیوار


و به پرواز و سقوط


به تو و نغمه مستان سوگند


به درفش کاوه


به تاریخ دوباره

 

به پیراهن پاره


و به دمپایی جا مانده به میدان


به گلوی گل سرخ، در گلوگاه خطر


به کلاه بی سر


به خیابان لگدمال سواران سوگند


به طلوع و به غروب


و به شبهای بلند وحشت


به اسیران شب و روز


به درود و به سرود دم صبح


و به همصحبتی  سینه و سرب


به سمندر سوگند


که در آن بزم مکرر


آخرین بوسه همان بود که بر تیر گدازان دادند.

 

***

16)

شبی از شبها،


خلوتی کن به هنگام سحر


که در آن خلوت ماتم


سر یاران


سر داران شد.

 

***

17)

شبی از شبها،


یاد ما باش


در بوسه جانانه دلهای جوان


که ما،


دل و جان را دادیم


لب خونین زمین  بوسیدیم

***

 

18)

شبی از شبها،


چه شب نازی بود


سرشب،


بر لب ایوان خدا پرسه زدم


پری عابد درگاهی را بوسیدم


شدم احساس بلوغ


از ته باغ محبت گل نازی چیدم


نیمه شب،


عاشق حمبوس شدم

 

***

19)

شبی از شبها،


بال و پر بگشودم


سفری کردم تا شهر پرستو


گذری کردم در باغ هوس


پرشی کردم تا اوج غزل


تا صافی نیلوفر رفتم


پای فوارة دلباختگی رقصیدم


سر راه ابری نوشیدم


رفتم تا قامت عشق


تا نگاه جادو


تا غربت آهو رفتم


رفتم، تا به افسانه رسیدم


به گمانم آنشب


یاد حمبوس ملوسم بودم.


***

/ 1 نظر / 2 بازدید
مسعود

سلام دوست خوبم با مطلبی باعنوان" اتحاد یا تفرقه؟" به روزم [گل]