+++++ بهاران خجسته باد +++++

 

     سالی دیگر گذشت .

     برگی دیگر از دفتر ایام ورق خورد.

     سال کهنه هر چه بود و هر چه داشت از دروازه های زمان گذشت و به تاریخ پیوست .

     سال کهنه رفت و ما را جا گذاشت .

     که جان آدمی کهنگی ندارد. همواره تازه و تپنده و پویا است.

     سال کهنه دیگر بار تازگی و نشاط میگیرد تا شایستۀ زندگی و جوشش جان آدمی باشد.

     سال کهنه با تمام فراز و نشیب ، هر چه بود و نبود ، شادی و غم ، شکست و پیروزی ، تلخی و شیرینی به پایان

     میرسد تا نوید تولدی دیگر باشد. تا بگوید که راز هستی تو در حرکت و تحول و دگرگونی و نوآوری است.

     .... که تو یک حمبوس چرخانی . و تو در چرخش و کاوش و تلاش معنا میگیری .

     و این سرود زیبای " پابلو نرودا " خطاب به تو ست :

     "  به آرامی آغاز به مردن می کنی

     اگر بردۀ عادات خود شوی

     اگر همیشه از یک راه تکراری بروی

     اگر روز مرگی را تغییر ندهی

     اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی

     یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی."

     ++++++++++++++++++++

     سال کهنه رفت و  شاداب و پر طراوت باز آمد . با پیام آشتی و همدلی . تا تو دیگر بار و پیوسته با جهان خود

     از در آشتی درآیی . زمین را با تمام ناسازگاریش در آغوش بگیری و رندگی را در همین لحطۀ کنونی دریابی .

     فارغ از حسرت گذشته ها و ناداشته ها ، و رها از خوف و هراس فردای نامعلوم . بهار می آید تا تو را به

     لحظۀ کنونی پیوند دهد . دست بهار را به گرمی در دست بگیر و شادی بهاری را در جام جانت سرریز کن .

     امروز زندگی را آغاز کن

     امروز مخاطره کن

     نگذار به آرامی بمیری

     شادی را فراموش نکن .

     ++++++++++++++++++++

     ++++++++++++++++++++

/ 0 نظر / 22 بازدید