تذکره اولیا

 

++++++     اندر  نامیدن  غلوم  علی , کیان  را    ++++++

 

یکی بچه بودی چو ماه شبان                    به آیین شاهان به نام کیان

شکوفان ازو برگ و باغ خزان                      فروزان از او  دیده ارمغان

ز بویش همی ژاله آمد روان                  از آن ژاله شد جان امی جوان

بنفشه به باغ اندر آمد دوان                    گل افشال از او دامن باغبان

سماع ارغنونی نغمه خوانان                    شراب ارغوانی  نوش  جانان

چو آمد از او فر شاهی عیان                  غلوم العلی شد نشان کیان

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید