............... خوش آمد بهار ..............

 

به شقایق گفتم چشم تو روشن

کاروان عشق از راه رسید

داغ از دل بر کن

آتشی بر پا کن

نوبهاران آمد

 دشت و صحرا خندید.

 

++++

 

آسمان را بگذار

به چه می اندیشی؟

خاک در فکر شکوفایی توست

در سینه هزار راز پنهان دارد

نوبهاران آمد

نفس پاک سحرگاهان را باور کن

 

++++

 

زمین بیدار است

و نمی میرد خاک

شادی تو آنجاست

در دل خاک زمین

داغ از دل بر کن

خاوران با تو سخن می گوید

نو بهاران آمد

پایان زمستانها را باور کن.

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید