**** عشق و خرد خندان **** (1)پدیدۀ دلتنگی ، حسرت زدگی ، یا س ، احساس غربت و ناهمگونی با جهان پیرامون پدیده ای است جهانشمول که همۀ افراد ، اقوام وملیتها را در بر می گیرد و در همۀ آحاد بشر به درجات مختلف موجود است .این عارضه از فطرت و سرشت آدمی سرچشمه می گیرد و به هیچ وجه یک مشکل قومی یا اقلیمی نیست . هرچه فرم بندی و نظام زندگی اجتماعی پیشرفته تر و بالطبع پیچیده تر میگردد میدان چرخش و فضای باز آدمی مرتبا کاهش یافته و انسان خود را در چنگال قوانین و مقررات ، ضوابط و قراردادهای اجتماعی ناتوان تر ومحدودتر می یابد . هر قانون و ضابطه در واقع اجباری است که از دنیای خارج بر روح و روان آدمی تحمیل میگردد . زیرا قانون زمانی وضع میشود تا آدمی ملزم به رعایت حد و مرزی گردد که به دلخواه خود و بدون اجبار بیرونی به آن تن نخواهد داد . از طرف دیگر اما این ضوابط و منا سبا ت برای برقراری و تداوم زندگی جمع...ی و جامعۀ انسانی واجب و ضروری می باشند و در غیر اینصورت شیرازۀ اجتماع و زندگی جمعی از هم پاشیده میگردد . این امر که با پیشرفت جامعۀ انسانی و بالارفتن استانداردهای زندگی ، انسان از فطرت و طبیعت خود به ناچار فاصله میگیرد امری غیر قابل انکار است . همین امر باعث میگردد که انسان همیشه حسرت گذشته ها را به دل داشته باشد ، چرا که در گذشته زندگی با سبکبالی بیشتر همراه بوده و الزامات به مراتب کمتری را در بر داشته است . هر چند که این گذشته ها نا ملایم و پر تلاطم بوده و با دشواریها و تقلاهای جسمی بیشتری همراه بوده است .
این دلتنگی ها ، تمناها ، کشش ها و بیگانگی ها زمانی شدت و حدت می یابد که افراد و گروهها علاوه بر سیر طبیعی زندگی ، شکست ها و ناکامی هایی را نیز تحربه کرده یا دوران های سخت و ناگواری را سپری کرده باشند . به عنوان مثال در اروپای پایان قرون وسطی از آنجا که سراسر این منطقه در اثر جنگهای بیشمار و طولانی خسته و فرسوده گشته و مردم شاهد قتل و کشتار و ویرانی شهرها و روستاها بوده و قحطی و تنگدستی را تجربه و تحمل میکردند ، پیشگامان این سبک در آثار و نوشته های خود سالهای قرون وسطی را دوران طلایی خوانده و در آن بهشت گمشدۀ خود را جستجو میکردند . با اینکه آن دوران از نظر سیاسی از سیاهترین برهه های زمانی بود . در هر حال حسرت گذشته های دور یا دوران کودکی که زندگی پیچیدگی و سنگینی کمتری داشته و افراد آسوده تر و بی دغدغه تر جای خود را در آن می یافتند ، همیشه وجود داشته و خواهد داشت و مشکل افراد یا گروههای خاصی نیست .

/ 0 نظر / 7 بازدید