+++++++++++++++++++++++ به جلفا یکی  بد گهر شیخ  فرمانده  بود به فرجام زهرش به هر سو پراکنده بود. +++++++++++++++++++++++        نمی دانم آنجا چه می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 22 بازدید
مرداد 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
1 پست
آبان 93
2 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
5 پست
اسفند 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
3 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
6 پست
خرداد 90
2 پست
بهمن 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
آبان 88
3 پست
بهمن 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
6 پست
تیر 86
2 پست
خرداد 86
7 پست
اسفند 85
1 پست